Rapidex Avfallskvarnar bidrar till 

ökad biogasproduktion!

                                                 

 

 

Energiåtervinning & konstgödselersättning

Avfallskvarns användare återvinner det organiska matavfallet.

 

Röta eller kompostera?  Från Vår Bostad nr2 feb 2004/ HSB.

”Kompostering ger inget energitillskott. Genom att röta matavfallet får man biogas som ett energitillskott. Dessutom kan rötslam ersätta konstgödsel, säger Göran Finnveden....”

Matavfall som har körts genom en avfallskvarn kräver inga biltransporter eftersom matavfallet transporteras via avloppsnätet till reningsverket. Där det rötas och blir till biogas och rötslam. Det sker med samma process som för avloppsvatten. Avfallet är näringsrikt och är ett bra tillskott i den mikrobiologiska nedbryningen.

Anläggningar som producerar biogas för fordonsdrift behöver öka produktionen av biogas, vilket kräver att mer organiskt material kommer till rötningen och fler användare av köksavfallskvarnar kommer att ge ökad biogasproduktion.
Någon form av biologisk efterbehandling av matavfall ska göras. Enligt regeringens nationella miljömål som säger att 35% av allt livsmedelsavfall ska behandlas biologiskt.

Det finns olika sätt att ta hand om matavfallet som ger olika restprodukter. De vanligaste är rötning, förbränning eller kompostering.

 

Köksavfallskvarnar och rötning innebär att matavfallet genomgår både material och energiåtervinning. 

wikipedia/Rötning


Förbränning, matavfallet energiåtervinns och deponeras.

wikipedia/Deponering


Kompostering, matavfallet genomgår materialåtervinning.

wikipedia/Kompostering

 

Rötning

Rötning är mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas används med stor fördel som fordonsbränsle. Andra användningsområden är el-och värmeproduktion.
Fördelen med biogas framför fossila bränslen är att utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen är betydligt lägre.
Flytande rötrest eller biogödsel, som det numera kallas, är ett snabbverkande gödselmedel som ersätter konstgödsel inom jordbruket. Biogödseln kan certifieras enligt SPCR120 där krav ställs på hela kedjan, från inkommande substrat till processen och färdig produkt.

 

Biogödsel

I samhället skapas hela tiden organiskt avfall från olika verksamheter. Det kan vara matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustrin eller stallgödsel från djurbesättningar. Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring. I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Biogasen kan sedan användas till uppvärmning eller som fordonsbränsle. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet och blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel.

källa avfallsverige.se

 

 

Att använda en Rapidexavfallskvarn är absolut det bekvämaste sättet att källsortera det organiska matavfallet som produceras i hushåll och storkök.

Förutom stora miljövinster så slipper du bananflugor och lukt som blöta sopor avger.

Slut på tunga, illaluktande, droppande avfallspåsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rocabe.se Copyrights© 2008-2012